0bd3136cd88d2cbd66f5f81f2d0f7babedb8ca1b
[debian-pyxattr.git] / python-pyxattr-doc.docs
1 doc/html